RENUNGAN IBADAH MINGGU RAYA TEMA RENDAKANLAH DIRIMU DALAM PELAYANAN
GEREJA KEMAH INJIL ( KINGMI ) DI TANAH PAPUA
KLASIS MIMIKA
JEMAAT : HARAPAN GLORIA TIMIKA INDAH
Jln .Belibis  No 07  KodePos
Tanggal 18 Oktober  2015

RENUNGAN
IBADAH MINGGU RAYA
PELAYANAN FIRMAN OLEH
EV. NATANIEL UTI,S.Th.S.Pd

TEKS :YAKOBUS 4:10 Rendahkanlahdirimu di hadapanTuhan, danIaakanmeninggikankamu
TEMA :RENDAKANLAH DIRIMU DALAM PELAYANAN

Kalau kita di tempat kerja kita rendakan diri ..........bos kita
Dengan mengubah Hati Anda dan saya maka Hidup anda dan  Pasti Berubah
Dalam kehiduapn kita , diri kita dipulikan oleh Tuhan ,
Saya mau tanya .... kalau anak yang Rajin dan anak yang anak bagimana cara melaukan pukul atau tidak,
Mari merendahkandirikita di hadapanTuhan, di bawahtanganNya yang kuat.  Takadaalasanbagikitameninggikandiri di hadapanTuhandanjugasesama.Mengapa?Hidupkitadansegala yang baik yang adapadakitabersumber  dariTuhandankitamilikihanyakarenaanugerah. Kita telahtergadaikepadadosanamunkarenakasihNyakitatelahditebusdandijadikananak-anakNya yang kekasih.Tanpa Allah tidakadasatupunkerjadanusahakita yang berhasil.Lantasapaalasanmeninggikandiri? Apaalasancongkak? Bukankahsemuaituseharusnyamembuatkitahanyabersyukurdanmerendah?
Karenaiturendahkanlahdirimu di bawahtanganTuhan yang kuat, supayakamuditinggikan-Nyapadawaktunya. (1 Petrus 5:6)
Mari merendahkandirikita di hadapanTuhan, di bawahtanganNya yang kuat.  Takadaalasanbagikitameninggikandiri di hadapanTuhandanjugasesama.Mengapa?Hidupkitadansegala yang baik yang adapadakitabersumber  dariTuhandankitamilikihanyakarenaanugerah. Kita telahtergadaikepadadosanamunkarenakasihNyakitatelahditebusdandijadikananak-anakNya yang kekasih.Tanpa Allah tidakadasatupunkerjadanusahakita yang berhasil.Lantasapaalasanmeninggikandiri? Apaalasancongkak? Bukankahsemuaituseharusnyamembuatkitahanyabersyukurdanmerendah?
POKOK PEMBICARAAN
1.      INDIVIDUAL KITA ( DIRI SAYA )
-          Mazmur Daud  1 hari 7 kali memujih Tuhan
-          pelayananmisi Paulus, Anthiokia ---- Listra Di Mana Paulus PernahDilempariDenganBatu Paulus Dan Silas MerekaDuaMenujuKe Kota Jauh Dan Negera Yang Kuat Kota Troas KetemuDenganSeorangDokter Lukas MenujuKe Kota MekadoniaMelewatiLaut Aegean DalamDuaHariMerekaDuaTiba Di Kota Filipi.
-          PAULUS setia dengan Tuhan dalam kehidupannya  selama paulus melayani sunggu –sunggu komitmen dengan Tuhan  Galatia 5 :22-23
Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu,
.....BAGIMANA SEKARANG KITA .......
-          Jangan kita jadi hambah dosa ( yohanis  8:34 Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa
-          1 yohanis 3:4 Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah
-          Yakobus 4 : 7 Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari pada
2.      KELUARGA KITA

BPK ,IBU,ANAK 2X (Dalam 1 Tahun Berapa Hari .... 362 Hari
1 Tahun Berapa ....... Minggu 52 =
-          Kejadian 7:1 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Nuh: "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang Kulihat benar di hadapan-Ku di antara orang zaman ini.Dan berkuasalah air itu di atas bumi seratus lima puluh hari lamanya
-          KELUARGA NUH Pemberitahuan ALLAH  Tentang Air bah Kepada Nuh Kejadian 7:4 Sebab tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi empat puluh hari empat puluh malam lamanya, dan Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang Kujadikan itu."
-          Perintah ALLAH Kepada Nuh Telah Memasuki Bahtera 
-          BAGIMANA SEKARANG KELUARGA KITA  BERKOMITMEN DENGAN  DENGAN TUHAN ,OPTIMIS DENGAN TUHAN DALAM KEHIDUPAN KITA
-          Ketulusan : Motivasi Yang MurniEfesus 5 : 22-33 kasihkristusadalahhidupsuamiisteriEfesus 5:22 Haiisteri, tunduklahkepadasuamimusepertikepadaTuhan,
 Efesus 5:23 karenasuamiadalahkepalaisterisamasepertiKristusadalahkepalajemaat. Dialah yang menyelamatkantubuh , Efesus 4:27 dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis.
Dalam kehidupan .. kita
3.    Melayani orang lain
4.    Kasih yang berkorban
5.    Kepedulianseperti orang tuakepadaanaknya
6.    Tidakadapenipuan
7.    Menghargai
8.    Merendahkandiri
9.    Tidakmeninggikandiri
10.                        Kesederhanaan
11.                        Apaadanya
12.                        Tulusikhlas
13.                        Tidaklicik
14.                        BukanPenipu
15.                        Jujur

16.  Kesimpulan
-           Yesus juga setia dengan Allah
-          Yesus juga mendengarkan perintah BAPANYa
-          Dia datang kedunia untuk mendamikan kita dalam DOSA
-          Kelahiran yang luar bisa
-          Kematian
-          Kebangkitan
-          Kenaikan

Related product you might see:

Share this product :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Free Templates | Mas Template
Copyright © 2012. Solidaritas Anak Bangsa - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger