• Latest News

  Sabtu, 31 Oktober 2015

  RENUNGAN IBADAH MINGGU RAYA TEMA RENDAKANLAH DIRIMU DALAM PELAYANAN
  GEREJA KEMAH INJIL ( KINGMI ) DI TANAH PAPUA
  KLASIS MIMIKA
  JEMAAT : HARAPAN GLORIA TIMIKA INDAH
  Jln .Belibis  No 07  KodePos
  Tanggal 18 Oktober  2015

  RENUNGAN
  IBADAH MINGGU RAYA
  PELAYANAN FIRMAN OLEH
  EV. NATANIEL UTI,S.Th.S.Pd

  TEKS :YAKOBUS 4:10 Rendahkanlahdirimu di hadapanTuhan, danIaakanmeninggikankamu
  TEMA :RENDAKANLAH DIRIMU DALAM PELAYANAN

  Kalau kita di tempat kerja kita rendakan diri ..........bos kita
  Dengan mengubah Hati Anda dan saya maka Hidup anda dan  Pasti Berubah
  Dalam kehiduapn kita , diri kita dipulikan oleh Tuhan ,
  Saya mau tanya .... kalau anak yang Rajin dan anak yang anak bagimana cara melaukan pukul atau tidak,
  Mari merendahkandirikita di hadapanTuhan, di bawahtanganNya yang kuat.  Takadaalasanbagikitameninggikandiri di hadapanTuhandanjugasesama.Mengapa?Hidupkitadansegala yang baik yang adapadakitabersumber  dariTuhandankitamilikihanyakarenaanugerah. Kita telahtergadaikepadadosanamunkarenakasihNyakitatelahditebusdandijadikananak-anakNya yang kekasih.Tanpa Allah tidakadasatupunkerjadanusahakita yang berhasil.Lantasapaalasanmeninggikandiri? Apaalasancongkak? Bukankahsemuaituseharusnyamembuatkitahanyabersyukurdanmerendah?
  Karenaiturendahkanlahdirimu di bawahtanganTuhan yang kuat, supayakamuditinggikan-Nyapadawaktunya. (1 Petrus 5:6)
  Mari merendahkandirikita di hadapanTuhan, di bawahtanganNya yang kuat.  Takadaalasanbagikitameninggikandiri di hadapanTuhandanjugasesama.Mengapa?Hidupkitadansegala yang baik yang adapadakitabersumber  dariTuhandankitamilikihanyakarenaanugerah. Kita telahtergadaikepadadosanamunkarenakasihNyakitatelahditebusdandijadikananak-anakNya yang kekasih.Tanpa Allah tidakadasatupunkerjadanusahakita yang berhasil.Lantasapaalasanmeninggikandiri? Apaalasancongkak? Bukankahsemuaituseharusnyamembuatkitahanyabersyukurdanmerendah?
  POKOK PEMBICARAAN
  1.      INDIVIDUAL KITA ( DIRI SAYA )
  -          Mazmur Daud  1 hari 7 kali memujih Tuhan
  -          pelayananmisi Paulus, Anthiokia ---- Listra Di Mana Paulus PernahDilempariDenganBatu Paulus Dan Silas MerekaDuaMenujuKe Kota Jauh Dan Negera Yang Kuat Kota Troas KetemuDenganSeorangDokter Lukas MenujuKe Kota MekadoniaMelewatiLaut Aegean DalamDuaHariMerekaDuaTiba Di Kota Filipi.
  -          PAULUS setia dengan Tuhan dalam kehidupannya  selama paulus melayani sunggu –sunggu komitmen dengan Tuhan  Galatia 5 :22-23
  Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu,
  .....BAGIMANA SEKARANG KITA .......
  -          Jangan kita jadi hambah dosa ( yohanis  8:34 Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa
  -          1 yohanis 3:4 Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah
  -          Yakobus 4 : 7 Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari pada
  2.      KELUARGA KITA

  BPK ,IBU,ANAK 2X (Dalam 1 Tahun Berapa Hari .... 362 Hari
  1 Tahun Berapa ....... Minggu 52 =
  -          Kejadian 7:1 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Nuh: "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang Kulihat benar di hadapan-Ku di antara orang zaman ini.Dan berkuasalah air itu di atas bumi seratus lima puluh hari lamanya
  -          KELUARGA NUH Pemberitahuan ALLAH  Tentang Air bah Kepada Nuh Kejadian 7:4 Sebab tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi empat puluh hari empat puluh malam lamanya, dan Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang Kujadikan itu."
  -          Perintah ALLAH Kepada Nuh Telah Memasuki Bahtera 
  -          BAGIMANA SEKARANG KELUARGA KITA  BERKOMITMEN DENGAN  DENGAN TUHAN ,OPTIMIS DENGAN TUHAN DALAM KEHIDUPAN KITA
  -          Ketulusan : Motivasi Yang MurniEfesus 5 : 22-33 kasihkristusadalahhidupsuamiisteriEfesus 5:22 Haiisteri, tunduklahkepadasuamimusepertikepadaTuhan,
   Efesus 5:23 karenasuamiadalahkepalaisterisamasepertiKristusadalahkepalajemaat. Dialah yang menyelamatkantubuh , Efesus 4:27 dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis.
  Dalam kehidupan .. kita
  3.    Melayani orang lain
  4.    Kasih yang berkorban
  5.    Kepedulianseperti orang tuakepadaanaknya
  6.    Tidakadapenipuan
  7.    Menghargai
  8.    Merendahkandiri
  9.    Tidakmeninggikandiri
  10.                        Kesederhanaan
  11.                        Apaadanya
  12.                        Tulusikhlas
  13.                        Tidaklicik
  14.                        BukanPenipu
  15.                        Jujur

  16.  Kesimpulan
  -           Yesus juga setia dengan Allah
  -          Yesus juga mendengarkan perintah BAPANYa
  -          Dia datang kedunia untuk mendamikan kita dalam DOSA
  -          Kelahiran yang luar bisa
  -          Kematian
  -          Kebangkitan
  -          Kenaikan
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 komentar:

  Posting Komentar

  Item Reviewed: RENUNGAN IBADAH MINGGU RAYA TEMA RENDAKANLAH DIRIMU DALAM PELAYANAN Rating: 5 Reviewed By: Awi_ PAPUA
  Scroll to Top